Půjčovna lodí Ústí nad Labem

Půjčovna lodí Ústí nad Labem
Půjčovna lodí Ústí nad Labem

Výpůjční řád

Práva a povinnosti

 1. Klient je povinen užívat zapůjčené vybavení k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení.
 2. Vybavení může používat pouze klient a osoby jím určené. Za poškození či ztrátu vybavení odpovídá vždy klient.
 3. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívání je klient povinen toto vybavení vrátit.
 4. Klient se zavazuje vrátit vybavení ve sjednanou dobu a na místě které bylo ve smlouvě sjednáno.
 5. Za pozdní vrácení vybavení je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednodenního půjčovného za každý započatý kalendářní den prodlení.
 6. Klient je povinen vrátit vybavení, které mu bylo zapůjčeno, tedy tytéž věci, nikoliv jiné věci stejného druhu.
 7. V případě nevrácení či poškození zapůjčeného vybavení je klient povinen uhradit vzniklou škodu, dle ceníku vybavení a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl povinen vybavení vrátit.
 8. V případě krádeže vybavení je klient povinen ohlásit událost polici a předložit protokol o ohlášení krádeže.
 9. V případě objednání dopravy je firma povinna čekat na sjednaném místě maximálně 20 minut od sjednané doby.
  V případě nedodržení místa či času převzetí či vrácení vybavení je klient povinen uhradit firmě náklady spojené s novou dopravou dle ceníku dopravy.

Rezervace

 1. Rezervovat vybavení je možno prostřednictvím formuláře na těchto stránkách, emailu či telefonu (viz. kontakty).
 2. Tato rezervace je platná max. 1 týden.
 3. Vybavení je storpocentně rezervováno pro klienta až po úhradě zálohy ve výši 50% celkové ceny objednané služby.

Storno poplatky

doba před sjednaným začátkem výpujčkystorno poplatek
( % z výše zálohy )
30 a více dníbez poplatku
15-30 dní50%
7-15 dní75%
6 a méně dní100%

V případě výjimečných stavů, kdy není možno danou řeku splouvat z vyšší moci (velká voda, vyhlášený stav nebezpečí), vracíme zálohu v plné výši.
Nepřízeň počasí (chlad či déšť) není důvodem k bezplatnému zrušení rezervace. V případě volných kapacit je možno dohodnout jiný termín.

TOPlist
© Bohouš Roháček, Půjčovna lodí Ústí nad Labem